منابع آزمون کاردانی به کارشناسی کامپیوتر

قطعاً فیلم های درس و تست ما و همچنین فیلم تکمیلی برای هر کدام از درس ها، به روزترین و کامل ترین منابع برای کنکور کاردانی به کارشناسی می باشد و باعث تسلط کامل به این درس ها می شوند و بچه ها را از هر کتاب و کلاسی بی نیاز می کنند.

نکته: قابل توجه داوطلبین کنکور کاردانی به کارشناسی:

کنکور کاردانی به کارشناسی شباهت زیادی با کنکور ارشد دارد و درس های مشترک آن ها هم زیاد است. به کسب 1طور مثال اگر ما دانشجویی را فرض کنیم که می خواهد خود را برای کنکور ارشد آماده کند و رتبه % راه را رفته است و 54 کند، اگر این دانشجو در کنکور کاردانی به کارشناسی رتبه خوبی کسب کرده باشد قطعاً در کنکور ارشد را باید طی کند که این مهم با اساتید برتری و با تجربه 1% دیگر از راه برای کسب رتبه 44فقط ای که داریم اصلا کار سختی نیست.

زبان عمومی

 • واژگان زبان عمومی + گرامر زبان عمومی (انتشارات ساکو)
 • زبان عمومی . درس و کنکور زبان انگلیسی (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • زبان انگلیسی (انتشارات مدرسان شریف)
 • زبان انگلیسی (انتشارات پارسه

زبان تخصصی 

 • درس و نکات طلایی زبان تخصصی (انتشارات اندیشه اساتید)
 • زبان تخصصی . کتاب کمک کنکوری موسسات پارسه و مدرسان شریف
 •  درس و کنکور زبان تخصصی (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • برای تسلط بیشتر، خواندن کتاب و جزوات و مراجعه به سایت های مرتبط

ادبیات فارسی

 •  درس و کنکور ادبیات فارسی (انتشارات گسترش علوم پایه)
 •  ادبیات فارسی . ادبیات فارسی (انتشارات مدرسان شریف)

معارف

 • درس و کنکور اندیشه اسلامی یک (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • اندیشه اسلامی یک (انتشارات مدرسان شریف)

ریاضیات عمومی

 • درس و کنکور ریاضیات عمومی یک و دو (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • ریاضی عمومی (انتشارات اندیشه اساتید)
 • ریاضیات 1 و 2 (انتشارات مدرسان شریف)
 • ریاضیات عمومی (انتشارات پوران پژوهش، وحید انصاری)
 • ریاضیات عمومی (انتشارات پارسه)

آمار و احتمالات

* برای مسلط شدن و پاسخ به سوالات این درس دو راه وجود دارد:
 1. تهیه فیلم درس و تست آمار و احتمالات استاد منصوری + فیلم تکمیلی آمار و احتمالات استاد منصوری (با توجه به دلایلی گه قبلاً گفته شد)
 2. تسلط نسبی و مرور منابع و کتاب های زیر:
 • دروس کنکور آمار و احتمالات (انتشارات گسترش علوم پایه، دکتر نیکوکار)
 • آمار و احتمالات (انتشارات مدرسان شریف)
 • آمار و احتمالات (انتشارات پوران پژوهش)
 • آمار و احتمالات (انتشارات اندیشه اساتید)
 • آمار و احتمالات (انتشارات پارسه)

مدار منطقی

* برای مسلط شدن و پاسخ به سوالات این درس دو راه وجود دارد:
 1. تهیه فیلم درس و تست مدار منطقی استاد منصوری + فیلم تکمیلی مدار منطقی استاد منصوری (با توجه به دلایلی گه قبلاً گفته شد)
 2. تسلط نسبی و مرور منابع و کتاب های زیر:
 • درس و کنکور مدارات منطقی (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • آزمون مدارات منطقی (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • درس و نکات طلایی مدار منطقی (انتشارات اندیشه اساتید)
 • کتاب کمک کنکوری موسسات پارسه و مدرسان شریف

برنامه نویسی سی پلاس پلاس

* برای مسلط شدن و پاسخ به سوالات این درس دو راه وجود دارد:
 1. تهیه فیلم درس و تست سی پلاس پلاس استاد منصوری + فیلم تکمیلی سی پلاس پلاس استاد منصوری (با توجه به دلایلی گه قبلاً گفته شد)
 2. تسلط نسبی و مرور منابع و کتاب های زیر:
 • درس و نکات طلایی برنامه نویسی C,C++ (انتشارات اندیشه اساتید)
 • سی پلاس پلاس (انتشارات مدرسان شریف)
 • درس و کنکور سی پلاس پلاس (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • آزمون سی و سی پلاس پلاس (گسترش علوم رایانه)
 • کتاب کمک کنکوری موسسات پارسه و مدرسان شریف

سیستم عامل

*برای مسلط شدن و پاسخ به سوالات این درس دو راه وجود دارد:
 1. تهیه فیلم درس و تست سیستم عامل استاد منصوری + فیلم تکمیلی سیستم عامل استاد منصوری (با توجه به دلایلی گه قبلاً گفته شد)
 2. تسلط نسبی و مرور منابع و کتاب های زیر:
 • درس و نکات طلایی سیستم عامل (انتشارات اندیشه اساتید)
 • درس و کنکور مفاهیم سیستم عامل (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • مفاهیم سیستم عامل (انتشارات پوران پژوهش)
 • مفاهیم سیستم عامل (انتشارات مدرسان شریف)
 • آزمون سیستم عامل (گسترش علوم پایه)
 • مفاهیم سیستم عامل (انتشارات پارسه)

ذخیره و بازیابی

* برای مسلط شدن و پاسخ به سوالات این درس دو راه وجود دارد:
 1. تهیه فیلم درس و تست ذخیره و بازیابی اطلاعات استاد منصوری + فیلم تکمیلی ذخیره و بازیابی اطلاعات استاد منصوری (با توجه به دلایلی گه قبلاً گفته شد)
 2. تسلط نسبی و مرور منابع و کتاب های زیر:
 • درس و نکات طلایی ذخیره و بازیابی (انتشارات اندیشه اساتید)
 • درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات (انتشارات پوران پژوهش)
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات (انتشارات مدرسان شریف)
 • سی آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات (گسترش علوم پایه)
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات (انتشارات پارسه)
 • حل تمرین های مهم کتاب مرجع

ساختمان داده ها

* برای مسلط شدن و پاسخ به سوالات این درس دو راه وجود دارد:
 1. تهیه فیلم درس و تست ساختمان داده استاد منصوری + فیلم تکمیلی ساختمان داده استاد منصوری (با توجه به دلایلی گه قبلاً گفته شد)
 2. تسلط نسبی و مرور منابع و کتاب های زیر:
 • درس و نکات طلایی ساختمان داده ها (انتشارات اندیشه اساتید)
 • درس و کنکور ساختمان داده ها (انتشارات گسترش علوم پایه)
 • ساختمان داده ها (انتشارات پوران پژوهش)
 • ساختمان داده ها (انتشارات مدرسان شریف)