کارنامه کنکور دکتری کامپیوتر و مشاهده درصدهای داوطلبان کنکور می‌تواند راهنمای خوبی باشد برای داوطبان جدید کنکور.

داوطلبان جدید می‌توانند درصدهای خودشان را با کارنامه سایر داوطبان مقایسه کنند و طبق این کارنامه ها، برنامه ریزی کنکور دقیق‌تری داشته باشند.

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم ورودی 1402

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم ورودی 1401

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم ورودی 1400

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – هوش مصنوعی ورودی 1402

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – هوش مصنوعی ورودی 1401

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – هوش مصنوعی ورودی 1400

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – شبکه و رایانش امن ورودی 1400

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – معماری کامپیوتر ورودی 1401

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – معماری کامپیوتر ورودی 1400

کارنامه قبولی کنکور دکتری کامپیوتر – آی تی ورودی 1401