20%تخفیف
23%تخفیف
دوره آفلاین آموزش مدار منطقی استاد یوسفی ویژه کنکور کامپیوتر
2,724
640,000 495,000 تومان
23%تخفیف
دوره آفلاین نکته و تست مدار منطقی استاد یوسفی - ویژه کنکور کامپیوتر
24%تخفیف
فیلم آموزش نکته و تست سیستم عامل استاد یوسفی ویژه کنکور
24%تخفیف
آموزش سیستم عامل استاد یوسفی ویژه کنکور کامپیوتر
22%تخفیف
دوره نکته و تست ریاضی گسسته استاد یوسفی - ویژه کنکور کامپیوتر
2,656
638,000 495,000 تومان
23%تخفیف
دوره آموزشی ریاضی گسسته مجموعه استاد یوسفی
2,144
650,000 499,000 تومان
23%تخفیف
آموزش نکته و تست معماری کامپیوتر استاد یوسفی
23%تخفیف
آموزش معماری کامپیوتر استاد یوسفی ویژه کنکور کامپیوتر
18%تخفیف
آموزش هوش مصنوغی استاد درفشه
18%تخفیف
نکته و تست هوش مصنوعی استاد درفشه - مجموعه استاد یوسفی
23%تخفیف
دوره آموزش و تست آنالیز عددی استاد یوسفی
23%تخفیف
آموزش شبکه های کامپیوتری استاد فتحی - محموعه استاد یوسفی
23%تخفیف
کلاس پایگاه داده استاد سلامی ویژه کنکور کامپیوتر - مجموعه استاد یوسفی
23%تخفیف
فیلم آفلاین آموزش استاد فتحی - مجموعه استاد یوسفی
18%تخفیف
آموزش درس نظریه زبان ها و ماشین ها استاد درفشه ویژه کنکور کامپیوتر - مجموعه استاد یوسفی
23%تخفیف
آموزش نکته و تست سیگنال سیستم استاد ریحانی
23%تخفیف
آموزش سیگنال سیستم استاد ریحانی
23%تخفیف
الکترونیک دیجیتال استاد غلامی - مجموعه استاد یوسفی